Моя и друга

# (user_device_type = phone) or (user_device_type = tablet) ------------ # (user_appearance_type = serp) and (user_appearance_serp = google) ---------- # true

Моя и друга!!

%d комментар.
  • Как комфорт по сравнению с омегой ?

  • forklift, омега на много мягче